Svazkové školy

Škola nemusí být zřizována jedinou obcí. Školu může zřizovat zároveň více obcí – „svazek obcí“. Svazky obcí mohou zřizovat školy jako „školské právnické osoby“ a zlepšit tak jejich ekonomickou i materiální situaci a kvalitu vzdělávání.

Svazky obcí

Obce mohou navzájem spolupracovat mnoha způsoby – jedním ze způsobů, které přímo popisuje zákon o obcích (Zákon 128/2000 Sb.)1 je zakládání „svazku obcí“. Účelem zakládání těchto svazků je dle zákona ochrana a prosazování společných zájmů obcí. Oblast školství jako jeden z předmětů takového společného zájmu zákon přímo vyjmenovává a uvádí ji hned na prvním místě. V praxi to znamená, že obce – aniž by se tím vzdávali své samostatnosti nebo majetku – sepíší s ostatními obcemi smlouvu o tom, jakým způsobem budou společně danou oblast rozvíjet. Desítky takových svazků založených za účelem podpory a rozvoje desítek témat svědčí o tom, že svazek obcí u nás není ničím neznámým a neprozkoumaným.

Svazky obcí mohou zřizovat školy

Skutečnost, že takové svazky obcí ale mohou podle školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.)2 zřizovat školy a školská zařízení však novinkou je. Tedy „novinkou“ od roku 2004, ale prakticky se tuto cestu rozhodli ověřit jen v jednotkách případů (o některých z nich budeme dále informovat).

Svazky obcí mohou zřizovat školy jako „školské právnické osoby“

V minulém odstavci jsme se dostali až do stadia, kdy svazek obcí, za účelem prosazování svých společných zájmů v oblasti školství zřídí školu. Taková škola zřizovaná svazkem obcí určitě může být zřízena formou v našem školství zcela dominující, tedy jako právní subjekt – příspěvková organizace. Zároveň je ale možné školu zřídit jako „školskou právnickou osobu“3 což je právní forma určená jen a právě k provozování školy. Je nad rámec tohoto textu popisovat nuance rozdílu mezi školou „příspěvkovou organizací“ a mezi školou „školskou právnickou osobou“4. Pro základní představu jen uveďme, že školská právnická osoba je „dospělejším vývojovým stadiem“ – školská právnická osoba (její ředitel) má větší pravomoci, kompetence ale zároveň větší odpovědnost, než příspěvková organizace.

Svazky obcí mohou zřizovat školy jako „školské právnické osoby“ a zlepšit tak jejich ekonomickou i materiální situaci a kvalitu vzdělávání.

Pokud se několik dílčích a menších subjektů sloučí v jeden celek, je téměř jisté, že ekonomové najdou přínosy. Z ekonomického pohledu tedy není pochybností. Pochybnosti vždy nastanou ve chvíli, kdy se začíná argumentovat rozměrem pedagogickým, kvalitou vzdělávání a přínosem pro děti. Tam se často dopouštíme úvahy, že zde je spojování na škodu. V některých případech možná ano. V některých ale zcela jistě pomáhá. V čem mohou tyto výhody spočívat?

Z pohledu ekonomického:

Z pohledu pedagogického:

Z pohledu práva a zákonů:

Otázka, která se v neposlední řadě objeví vždy – na tomto místě tedy pro přehlednost výběr kapitol Metodického pokynu ministerstva školství6, který je již svým výčtem návodný a uklidňující – je z něj zřejmé, že