Metodika – starosta

Hlavním cílem vedení obce je zajišťovat její rozvoj. Ke stabilnímu a spokojenému stavu patří i dobrá a dostupná škola. Jen tak nebude docházet k odlivu obyvatel z obce jinam.

V případě, že se obec zabývá otázkami týkajícími se efektivity a také řešením problémů místní školy, nabízí se možnost domluvy s okolními obcemi a následné založení svazkové školy svazkem obcí.

Problémy samostatných škol

Nápad na založení svazkové školy

Cílem vzniku a rozvoje svazkového školství je zapojit do jednoho společenství další školy z regionu, aby byla možnost řešit problematiku školství v této oblasti komplexně, s cílem společně zajistit efektivnější a hospodárnější vynakládání prostředků na provoz jednotlivých subjektů.

Svazek obcí je jedním ze způsobů spolupráce obcí. Účelem zakládání svazků obcí je podle zákona ochrana a prosazování zájmů obcí. Jednou z oblastí společného zájmu je právě školství. Zřizovatelem svazkové školy se stává svazek obcí, tedy struktura, ve které je zachována autonomie jednotlivých obcí. O rozvoji školy všechny zúčastněné obce společně rozhodují prostřednictvím „rady starostů”. Každá obec nadále zůstává vlastníkem svých budov a její samostatné hospodaření není nijak ohroženo. Budovy dostane svazková škola formálně do výpůjčky a obce se dále dohodnou, jakým způsobem budou společnou svazkovou školu financovat a investovat do ní tak, aby docházelo k jejímu celkovému rozvoji.

Spojením ve větší celek vzniká prostor pro lepší ekonomické fungování svazkové školy, pro možnost zapojení se do dotačních titulů, na které by malé školy samostatně nedosáhly; spojení také umožňuje rychlejší rozvoj a modernizaci celého školského systému v regionu. Ve svazkové škole vzniká větší šance na profesionální výběr ředitele.

Starostové obcí, kteří chtějí vytvořit svazkovou školu, mají jednoznačně vůdčí a nezastupitelnou roli v celém procesu vzniku této školy. Většinou mají jako jediní z celého zastupitelstva možnost seznámit se opravdu do hloubky s celou problematikou.

Analýza stávající situace

Před rozhodnutím o zřízení svazkové školy analyzujeme situaci v obcích a na jednotlivých školách, abychom získali racionální podklady pro rozhodování o jejím založení.

Zaměříme se zejména na následující oblasti:

Po sběru dat analyzujeme a co nejpodrobněji popíšeme současný stav před vznikem svazkové školy. V tomto okamžiku by mělo být jasné, zda bude založení svazkové školy pro obce výhodné. Ze získaných dat určíme, zda zřízení svazkové školy přinese pozitiva pro ekonomiku a rozvoj obcí. Dále rozhodneme o tom, co lze ze stávajících škol zachovat, co změnit a co znovuvytvořit. Měli bychom si odpovědět i na otázku, které budovy, prostory, materiály, pomůcky, aktivity a know-how jsou kvalitní a v nezměněné nebo mírně upravené podobě budou využitelné i ve svazkové škole. Zaměříme se také na specifika a preference jednotlivých pracovišť z pohledu požadavků rodičů žáků. Která specifika lze zachovat, která bude nutné sjednotit a sladit tak, aby nečinila zbytečné problémy žákům (např. zajištění bezpečné dopravy školním autobusem, optimalizace počátku výuky kvůli dopravě, zastřešení webových stránek jednotlivých škol).

Analýza poslouží jako podklad pro jednání se všemi zúčastněnými, kteří o zřízení svazkové školy
spolurozhodují nebo jím budou dotčeni.

Prosazení myšlenky svazkové školy

Důležitým krokem, předcházejícím samotnému rozhodnutí o založení svazkové školy, je komunikace s klíčovými partnery, mezi které patří starostové a zastupitelstva dotčených obcí, odbor školství krajského úřadu, ředitelé škol, rodiče žáků a občané obcí i subjekty, které se školami spolupracují (o.s., o.p.s.).

Při všech jednáních počítejme s přirozenou neochotou lidí měnit věci, které „nějak fungují“, a s nedůvěrou k „novému a nevyzkoušenému“. Klíčové argumenty, ale i obvyklé námitky jsou v následujících odstavcích.

Starosty a členy zastupitelstev dotčených obcí je třeba informovat o tom, že:

Neznalost a nezkušenost v oblasti školské a účetní legislativy totiž může u členů zastupitelstev vzbuzovat obavy, že obce o svá zařízení přijdou, financování bude neprůhledné, svazková škola bude větší finanční zátěží apod. Proto zpracujeme výše uvedenou analýzu a poskytneme věcné ekonomické argumenty.

Ředitelé jednotlivých škol se mohou ke vzniku svazkové školy stavět negativně. Jedním z důvodů může být to, že jejich ředitelská pozice bude zřízením svazkové školy zrušena, a ředitelé tak přijdou o svůj společenský status.

Argumenty pro založení mohou být pro ředitele tyto:

Rodiče žáků a ostatní dotčené subjekty je vhodné informovat o těchto skutečnostech:

Pro komunikaci s klíčovými partnery je vhodné iniciovat různá společná setkání, ať už formální či neformální. Ta vytvářejí přirozenou platformu pro sdílení nápadů, zkušeností a odpovědí na otázky. Naladění a důvěra vytvářejí klima pro konstruktivní řešení problémů. Namísto „proč to nejde“ nastupuje hledání „jak by to šlo“. Diskusi týkající se vzniku svazkové školy nelze uspěchat, je potřeba nechat čas na vyjasnění vzájemných očekávání, ventilaci obav a nesouhlasu. Můžeme též využít různé společenské akce, společná jednání všech zastupitelstev svazku obcí, obecní noviny nebo webové stránky obcí a škol.

Zpracování konceptu svazkového školství a dalších dokumentů

Rozhodnutí o založení svazkové školy tedy padlo a nyní je třeba co nejpodrobněji rozpracovat a zavést pravidla, dohody a systémy, podle kterých bude svazková škola, vč. všech jednotlivých pracovišť, fungovat. Pečlivá příprava těchto pravidel umožňuje minimalizovat ekonomické ztráty, komunikační nedorozumění, opomenutí důležitých provozních opatření apod.

Koncepčnost, promyšlenost a stabilita nastavených pravidel vytváří důvěryhodnost k formě svazkové školy. Při jejím vyváření je dobré myslet nejen na období zakládání svazkové školy, ale také na to, že tato opatření budou ve školách platná delší dobu.

Dobře promyšlený systém umožní i snadnější aktualizaci v budoucnu. Je výhodné zaznamenat si
souvislosti mezi jednotlivými oblastmi řízení svazkové školy tak, aby se při změně jednoho opatření v návaznosti aktualizovala i opatření v souvisejících oblastech.

Fáze procesu:

Postup zřízení svazkové školy

Pravidla a prostor pro kreativitu
Dobře nastavená pravidla a dohody na jedné straně umožní jednotlivým školám týmovou spolupráci a zároveň vytváří podmínky pro zdravou soutěživost a tím udržení, resp. zlepšení kvality školy jako celku. Veškeré dohody, pravidla a ujednání je dobré vést a sdílet v písemné podobě. Je pak možné se k nim v případě nejasností a neshod vracet a přesně je v praxi aplikovat.

Při plánování systému je dobré vytvořit dostatečně velké pole pro kreativitu v řízení svazkové školy. Zároveň ale pevně nastavit hranice, jejichž překračování nelze akceptovat. Je nutné nastavit sankce, které budou při jejich překročení následovat. Tak je možné zajistit, aby svazková škola byla demokraticky fungující organizací.

Tipy pro svazkovou školu

Využívání zdrojů

Zdroje obcí určené na provoz škol jsou omezené, přesto je na zřizovatele škol přenášena větší finanční spoluúčast. Proto je z hlediska ekonomického nutné hledat v systému rezervy a systém zefektivňovat.

Pomoci mohou následující tipy, jak přemýšlet o zdrojích a pracovat s nimi:

Cílené pátrání po možných zdrojích, které mohou přispět k rozvoji svazkové školy, přináší využitelné zdroje, o kterých se dosud nevědělo nebo se za zdroje nepovažovaly, např. lidé dobrovolně zajišťující akce pro školu (besedy, exkurze), odpadní materiál z firem použitelný pro výuku ve škole (karton, plasty, papír atd.).

Vyhledávání zdrojů pomáhá škole zvyšovat příjmy, což může pomoci:

Trvalé inovace

Průběžně je dobré, ve spolupráci s ředitelem a vedením, analyzovat fungování svazkové školy,
mít přehled o tom, co se podařilo a funguje dobře, pojmenovat neúspěchy a problémy, hodnotit stav, plánovat a realizovat další kroky.

Průběžně provádíme tyto konkrétní činnosti:

Společnými silami starosty, zastupitelstva a vedení svazkové školy se daří svazkovou školu daleko rychleji uvést do života a stabilizovat ji. Významně se může rozšířit nabídka vyžití pro občany ve všech obcích svazku – kroužky, kurzy, sportovní a kulturní aktivity, akce pro děti.

Díky průběžné analýze jsme stále schopni reagovat na nové podněty. Zavádění každé změny v rámci spletitého řízení svazkové školy vyžaduje pečlivou a dobře uváženou přípravu, protože je zde mnoho návazností. Osvědčuje se připravit návrh dané změny, sdílet ho a dát dostatečný prostor k vyjádření všem, kterých se dotkne.

Odkazy